Home > Blossary: ລະດູແລ້ງ
ລະດູແລ້ງແມ່ນກົງກັນຂ້າມກັບລະດູຝົນເຊີ່ງອາກາດໃນຊ່ວງນີ້ຈະແຫ້ງ,ຝົນບໍຕົກຕິດຕໍ່ກັນຫລາຍເດືອນໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽ່ງໃຕ້ເຊັ່ນ ລາວ ໄທແລະບັນດາປະເທດໄກ້ຄຽງລະດູແລ້ງຈະເລີ້ມຫລັງຈາກລະດູຝົນຄືໃນເດືອນສິບເອັດຈົນເຖິງເດືອນຫ້າ,ໃນລະດູແລ້ງຈະເລີ້ມດ້ວຍອາກາດເຢັນໃນຍາມເຊົ້າແລະກາງຄືນໃນຊ່ວງເດືອນສິບເອດຫາເດືອນໜື່ງ ເດືອນສອງເມືອຮອດເດຶອນສາມສີ່ຫ້າອາກາດຈະຮອ້ນເອົ້າແລະມີຝົນໜອ້ຍນື່ງ.

Category:

0 Terms

Created by: sayako

Number of Blossarys: 3

My Terms
Collected Terms

sayako hasn't added any terms to this blossary. Blossaries with five terms or more are featured in the blossary collections.

Add a term

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
My other Blossarys

Muangkao stupa or ThatMuangkao is located in ...

Category: Travel

By: sayako


© 2020 CSOFT International, Ltd.